Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

Procedury : czyli jak załatwić ;)

Każdy kandydat na członka i każdy członek Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Taneczne zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.

Mini przewodnik, w jaki sposób dokonać formalności w Okręgu Wielkopolskim Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Okręg Wielkopolski nie zatrudnia etatowego pracownika do prowadzenia biura Zarządu Okręgu, obowiązki te pełni Administrator Okręgowy CBD PTT.
Wszystkie wnioski i dokumenty, które powinny zostać przekazane i rozpatrzone przez odpowiednie władze okręgu prosimy dostarczyć do wtorku (każdego tygodnia) do godziny 1200. Niedotrzymanie terminu spowoduje przesunięcie sprawy o kolejny tydzień. W przypadku konieczności podjęcia uchwały przez Zarząd Okręgu należy uwzględnić dodatkowy czas na sformułowanie uchwały oraz głosowanie nad jej przyjęciem (należy wziąć pod uwagę przynajmniej tygodniowy okres procedowania).


Jak zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Taneczne.

Przed przystąpieniem do samej procedury należy zapoznać się ze statutem stowarzyszenia, jak również innymi dokumentami regulującymi działalność organizacji i obowiązki członków.
W przypadku składania deklaracji w imieniu osób małoletnich, które mają przystąpić do rywalizacji sportowo‑tanecznej PTT, na deklaracji podpis składa rodzic lub opiekun prawny.
Procedura:

 1. pobrać ze strony głównej stowarzyszenia druk deklaracji członka zwyczajnego
  lub wypełnić formularz elektroniczny e-Deklaracja, a następnie wydrukować wygenerowaną deklarację;
 2. wypełnić druk czytelnie (w przypadku deklaracji wypełnianej ręcznie, nieczytelne deklaracje nie będą procedowane);
 3. wypełnioną deklarację (lub jej czytelny skan) przesłać na adres Administaratora Okręgowego CBD PTT;
 4. po uzyskaniu informacji, że Zarząd Okręgu przyjął zgłoszoną osobę w poczet członków zwyczajnych:
   
  1. opłacić składkę członkowską za bieżący rok na konto Okręgu Wielkopolskiego PTT: 08 1020 4027 0000 1102 0031 0540, zgodnie z obowiazującą wysokością składki;
  2. informację o opłaconej składce przesłać na skrzynkę mailową Administaratora Okręgowego CBD PTT.

Powrót na początek strony


Jak zgłosić tancerza ⁄ tancerkę do rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Prawo zgłoszenia do rywalizacji sportowej oraz zgłaszania na turnieje przysługuje tylko członkom wspierającym PTT. Przystąpić do rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego mogą jedynie osoby, które są członkami zwyczajnymi PTT lub są członkami organizacji, z którymi PTT ma zawarte stosowne porozumienia. Procedura:

 1. w przypadku osoby niebędącej członkiem PTT w pierwszej kolejności należy dopełnić procedury przystąpienia do PTT według opisu w punkcie: Jak zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Taneczne (deklarację wypełnia tancerz ⁄ tancerka lub opiekun prawny);
 2. przesłać informację ⁄ wniosek o wpisanie do rejestru zawodników
  (zgłoszenia dokonuje członek wspierający PTT. Powinno ono zawierać imię i nazwisko osoby, której ma zostać przydzielony status tancerza. W przypadku, gdy przepisy pozwalją na wybór klasy tanecznej, od której tancerz ⁄ tancerka może rozpocząć rywalizację, zgłoszenie musi zawierać taką informację);
 3. opłacić składkę za wpis do rejestru zawodników na bieżący rok na konto Okręgu Wielkopolskiego PTT: 08 1020 4027 0000 1102 0031 0540, zgodnie z obowiązującą kwotą składki dla danej klasy tanecznej;
  (w przypadku zminany klasy taneczniej w ciągu roku powodującej zmianę wysokości składki za wpis do rejestru zawodników, należy uregulować różnicę, ponieważ tancerz ⁄ tancerka nie będzie mógł kontynuować udziału w turniejach w nowej wyższej klasie);
 4. informację o opłaconej składce przesłać na skrzynkę mailową Administaratora Okręgowego CBD PTT.

Powrót na początek strony


Jak otrzymać pierwszą książeczkę startową Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Książeczki startowe otrzymają tancerze PTT, którzy biorą udział w rywalizacji sportowej, na podstawie wniosku o wydanie książeczki startowej złożonego przez członka wspierającego PTT, zgodnie z przepisami STT PTT po udokumentowaniu trzech startów na kartę tancerza. Procedura:

 1. wypełniony wniosek oraz karty tancerza (lub ich czytelny skan) przesłać na adres Administaratora Okręgowego CBD PTT;
 2. przesłać na adres Administaratora Okręgowego CBD PTT zdjęcie tancerza do wklejenia do książeczki startowej.

Pierwsza książeczka startowa wydawana jest bezpłatnie tancerzom, którzy mają uregulowane wszystkie zobowiązania wobec PTT.

Powrót na początek strony


Jak otrzymać kolejną książeczkę startową Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Wniosek o wydanie kolejnej książeczki startowej składa tancerz w przypadku utraty dotychczasowej lub wyczerpania miejsca na wpisy. Procedura:

 1. należy uiścić składkę za wydanie książeczki startowej na konto Okręgu Wielkopolskiego PTT: 08 1020 4027 0000 1102 0031 0540;
 2. wniosek o wydanie kolejnej książeczki startowej wraz z informacją o uiszczonej składce należy przesłać na skrzynkę mailową Administaratora Okręgowego CBD PTT;
 3. przesłać na adres Administaratora Okręgowego CBD PTT zdjęcie tancerza do wklejenia do książeczki startowej.

Powrót na początek strony


Jak dokonać zmiany przynależności klubowej.

Każdy tancerz ma prawo zmienić przynależność klubową po uprzednim pisemnym poinformowaniu macierzystego klubu i złożeniu odpowiedniego wniosku o zmianę do Administratora Okręgowego CBD PTT. Procedura:

 1. pobrać ze strony głównej stowarzyszenia druk Zwolnienie z klubu;
 2. wypełnić druk czytelnie (w przypadku składania wniosku w imieniu osób małoletnich podpis składa rodzic lub opiekun prawny. Można na druku umieścić notatkę z macierzystego klubu o zwolnieniu ‑ z karencją lub bez. Informacja o zwolnieniu z klubu może być również dostarczona na osobnym dokumencie);
 3. wypełniony druk (lub jego czytelny skan) przesłać na adres Administaratora Okręgowego CBD PTT.

Powrót na początek strony


Jak przenieść się do klubu w innym okręgu.

Każdy tancerz ma prawo zmienić przynależność klubową po uprzednim pisemnym poinformowaniu macierzystego klubu i złożeniu odpowiedniego wniosku o zmianę do Administratora Okręgowego CBD PTT, dotyczy to również klubu w innym okręgu. W związku z powyższym administrowanie danymi tancerza jest przypisane do okręgu zgodnego z oświadczeniem tancerza.
Uwaga! Zmiana okręgu jest możliwa tylko przez tancerzy, którzy w momencie złożenia wniosku mają status aktywnego członka PTT. W przypadku skreślenia z listy członków uchwałą zarządu, należy ponownie złożyć deklarację i opłacić składkę członkowską.
Uwaga! Zmiana okręgu jest dokonywana równolegle ze zmianą klubu, więc należy jednocześnie postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie: Jak dokonać zmiany przynależności klubowej. Procedura:

 1. pobrać ze strony głównej stowarzyszenia druk Zmiana okręgu;
 2. wypełnić druk czytelnie (w przypadku składania wniosku w imieniu osób małoletnich podpis składa rodzic lub opiekun prawny);
 3. wypełniony druk (lub jego czytelny skan) przesłać na adres Administaratora Okręgowego CBD PTT.

Powrót na początek strony


Jak zgłosić składki opłacane indywidualnie.

Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Uchwałą nr 143⁄2017 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego:
 
„…termin opłacania składek członka zwyczajnego  wspierającego na rok następny upływa 31 grudnia roku poprzedzającego…”
 
Opłacając składki indywidualnie należy pamiętać, by w tytule przelewu umieścić następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby, za którą regulowana jest składka;
 2. rodzaje opłacanych składek;
 3. informację o opłaconej składce przesłać na skrzynkę mailową Administaratora Okręgowego CBD PTT.

W przypadku, gdy kwota składek lub ich opis nie będą spójne z kwotami i opisami zawartymi w zestawieniu obowiązujących składek PTT, wówczas nie będą one procedowane i nastąpi ich zwrot.
Nowo przyjęci członkowie opłacają składkę w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków.

Przykład prawidłowego opisu w tytule przelewu: Jan Kowalski: składka członka zwyczajnego, składka za wpis do rejestru zawodników klasa E‑C.
(w opisie można używać jednoznacznych skrótowców).

Powrót na początek strony


Jak zgłosić składki opłacane grupowo.

Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Uchwałą nr 143⁄2017 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego:
 
„…termin opłacania składek członka zwyczajnego i wspierającego na rok następny upływa 31 grudnia roku poprzedzającego…”
 
Opłacając składki grupowo należy pamiętać, by:

 1. w tytule przelewu umieścić informacje o rodzajach i ilości opłacanych składek;
 2. informację o opłaconych składkach zawierającą zestawienie imion i nazwisk członków oraz rodzaje składek przypisanych do poszczególnych osób, należy przesłać na skrzynkę mailową Administaratora Okręgowego CBD PTT.

W przypadku, gdy kwota składek lub ich opis nie będą spójne z kwotami i opisami zawartymi w zestawieniu obowiązujących składek PTT, wówczas nie będą one procedowane i nastąpi ich zwrot.

Przykład prawidłowego opisu w tytule przelewu: 3 x składka członka zwyczajnego; 2 x wpis do rejestru zawodników klasa G‑F; 1 x składka członka wspierającego
(w opisie można używać jednoznacznych skrótowców).

Przykład prawidłowego zestawienia przesyłanego do Administratora Okręgowego CBD odpowiadającego powyższemu tytułowi przelewu:
Jan Kowalski ‑ składka członka zwyczajnego;
Ewa Kowalska ‑ składka członka zwyczajnego + wpis do rejestru zawodników klasa G‑F;
Adam Kowalski ‑ składka członka zwyczajnego + wpis do rejestru zawodników klasa G‑F;
Szkoła Tańca „Dance” ‑ składka członka wspierającego.

Powrót na początek strony


Jak zgłosić organizację turnieju tańca towarzyskiego ‑ przyznanie prawa organizacji i terminu turnieju.

Przyznanie prawa do organizacji turnieju oraz terminu turnieju będącego w gestii Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT następuje po złożeniu wniosku i uiszczeniu składek.

Uwaga! Wnioski dotyczące organizacji turniejów będa procedowane przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT pod warunkiem złożenia i opłacenia składek w regulaminowych terminach.

Osobno procedowana jest rezerwacja terminu (wpis do kalendarza turniejów), osobno przyznanie prawa organizacji turnieju wraz z zatwierdzeniem regulaminu.

Rezerwacja terminu turnieju (wpis do kalendarza turniejów):

 1. pobrać ze strony głównej stowarzyszenia druk wniosek o przyznanie organizacji turnieju;
 2. wypełnić druk czytelnie;
 3. wypełniony druk (lub jego czytelny skan) przesłać na adres Administaratora Okręgowego CBD PTT.
 4. opłacić składkę za wpis do kalendarza turniejów (informację o opłaconej składce przesłać na skrzynkę mailową Administaratora Okręgowego CBD PTT).

Po przesłaniu wszystkich informacji Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT przystąpi do procedowania uchwały dotyczącej rezerwacji terminu. Pozytywne podjęcie uchwały będzie skutkować wpisem do kalendarza, negatywne ‑ propozycją zmiany wnioskowanego terminu lub zwrotem składki.

Przyznanie prawa organizacji turnieju i zatwierdzenie regulaminu:

 1. pobrać ze strony głównej stowarzyszenia druk regulamin turnieju (wzór);
 2. wypełnić druk czytelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji turniejów i rywalizacji STT PTT;
 3. >wypełniony druk (lub jego czytelny skan) przesłać na adres Administaratora Okręgowego CBD PTT;
 4. opłacić składkę za przyznanie prawa organizacji turnieju (informację o opłaconej składce przesłać na skrzynkę mailową Administaratora Okręgowego CBD PTT).

Po przesłaniu wszystkich informacji Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT przystąpi do procedowania uchwały dotyczącej przyznania prawa organizacji i zatwierdzenia regulaminu. Pozytywne podjęcie uchwały będzie skutkować uruchomieniem strony turnieju, negatywne ‑ propozycją zmiany regulaminu lub zwrotem składki.

Powrót na początek strony


inne …

W przypadku zaistnienia potrzeby złożenia wniosków w sprawach, które nie zostały opisane powyżej lub konieczności pozyskania informacji dotyczących obowiązujących procedur prosimy o przesłanie maila do Biura Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT.

Powrót na początek strony