Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

deklaracja członka zwyczajnego

 
Poniżej do Państwa dyspozycji został udostępniony formularz internetowy pozwalający wypełnić i wygenerować druk deklaracji członkowskiej PTT.
Formularz jest w pełni funkcjonalny jednak nie zostały zakończone jeszcze jego testy.
Przesyłane i przetwarzane dane znajdują się pod ochroną zgodnie z rozporządzeniem RODO, ich przetwarzanie następuje tylko w infrastrukturze informatycznej PTT, a transfer jest chroniony szyfrowanym łączem utworzonym między przeglądarką a serwerem.


, dnia 

(miejsce i data złożenia deklaracji)

Deklaracja
Członka Zwyczajnego

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne z siedzibą w Krakowie
Okręg wielkopolski

Uprzejmie proszę o przyjęcie

w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polskie Towarzysto Taneczne, z siedzibą w Krakowie. Oświadczam, iż znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia PTT, prawa, obowiązki członka oraz Statut Stowarzyszenia PTT. Deklaruję przestrzeganie Statutu PTT, aktywny udział w życiu Stowarzyszenia oraz regularne opłacanie składek członkowskich.

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Nr PESEL
Adres
zameldowania / korespondencyjny
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)


E-mail
Członek wspierający (klub)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Taneczne, ul. Ofiar Dąbia 4, 31‑566 Kraków,
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art. 6 ust. 1, lit. f (RODO) ‑ prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. każdy członek zwyczajny posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
  6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictw w rywalizacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Wyrażam zgodę na:

  1. Przetwarzanie danych osobowych dla celów wewnątrz organizacyjnych,
  2. Upowszechnianie mojego w wizerunku w związku z udziałem w rywalizacji sportowo ‑ tanecznej organizowanej w strukturach Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Taneczne,
  3. Otrzymywanie informacji od Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz członków PTT w formie mailowej.

Po wypełnieniu formularza, naciśnięcie przycisku "generuj deklarację" spowoduje otwarcie nowego okna lub nowej karty (należy zezwolić stronie na otwieranie nowych okien), zawierającej deklarację członka zwyczajnego wraz z przekazanymi danymi. Jej wygląd będzie dostosowany do okna przeglądarki. Wybranie z menu przeglądarki funkcji druku spowoduje dostosowanie danych do strony i deklaracja na wydruku powinna przedstawiać się zgodnie z wzorem druku przyjętym przez ZG PTT.
Po wydrukowaniu należy złożyć podpisy, a następnie skan lub czytelną fotografię deklaracji przesłać na adres mailowy Okręgowego Administratora CBD PTT.